Upplands Nämndemannaförening

Stadgar

Stadgar för Upplands nämndemannaförening

Antagna av årsmötet 2017‐02‐13

§ 1 Föreningens ändamål

Upplands nämndemannaförening har till ändamål att genom föreläsningar, studiebesök och diskussioner göra nämndemännen mer lämpade för sitt uppdrag samt att verka för trevnad och sammanhållning mellan nämndemännen. Föreningen skall genom samråd och information med företrädare för Uppsala tingsrätt och Förvaltningsrätten i Uppsala bidra till samverkan och ett gottsamarbete samt en god förståelse mellan domstolarna och berörda nämndemän samt en god kännedom om de förhållanden under vilka nämndemännen verkar.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i föreningen erhålls av nämndemän verksamma vid Uppsala tingsrätt, Förvaltningsrätten i Uppsala, Kammarrätten I Stockholm och Svea Hovrätt efter anmälan till styrelsen och erläggande av beslutad årsavgift. En nämndeman som har avgått från sitt uppdrag har rätt att kvarstå i föreningen. Det är möjligt för en nämndeman som så önskar att vara ansluten till mer än en nämndemannaförening. Enskilda nämndemän från andra domsagor kan beviljas medlemskap efter särskild ansökan

§ 3 Årsavgift

Avgiften fastställs av årsmötet och gäller nästkommande kalenderår. Den nämndeman som är ansluten till mer än en nämndemannaförening betalar reducerad avgift.

§ 4 Valberedning

Till valberedning intill nästkommande årsmöte utses vid årsmötet tre ledamöter. Valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag, till vilka val skall förrättas vid årsmöte. Medlem i valberedning har rätt att närvara vid styrelsens möten.

§ 5 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, kassör samt fem ledamöter, varav minst en från Förvaltningsrätten i Uppsala som väljs vid årsmötet för två år på så sätt att ordförande och kassör väljs växelvis vartannat år samt fem ledamöter, så att två respektive tre väljs växelvis. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare och är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Det åligger styrelsen att främja föreningens ändamål, föra protokoll över föreningens och styrelsens sammanträden samt handha föreningens ekonomiska angelägenheter och till årsmötet avge verksamhetsberättelse. Föreningens räkenskaper och protokoll skall hållas tillgängliga för revision två veckor före årsmötet.

§ 6 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljer årsmötet två revisorer. Mandattiden är ett år.

§ 7 Årsmöte

Föreningens årsmöte hålls i februari. Kallelse till årsmötet sker skriftligt eller per e‐post till varje medlem senast fjorton dagar före mötet. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet

2. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning

3. Styrelsens berättelse

4. Revisorernas berättelse

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

6. Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår

7. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden

8. I stadgeenlig ordning väckta ärenden

9. Val av ordförande/kassör

10. Val av två alternativt tre styrelseledamöter

11. Val av revisorer.

12. Val av ombud till Nämndemännens riksförbunds, NRF:s förbundsstämma

13. Val av valberedning

Alla val vid årsmötet skall ske genom öppen omröstning såvida ingen medlem yrkar på sluten omröstning. Ärenden som medlem önskar behandlat vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.

§ 7 b Extra årsmöte kan inkallas efter beslut av styrelse eller 2/3 av medlemmarna.

§ 8 Sammanträden

Föreningen håller sammanträde då styrelsen finner erforderligt eller på skriftlig framställan härom från minst 1/5 av föreningens medlemmar.

§ 9 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske endast vid ordinarie årsmöte. För stadgeändring erfordras minst 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade.

§ 10 Föreningens upplösning

Föreningen kan inte upplösas med mindre än att beslut härom fattas vid två på varandra följande årsmöten och vid det årsmöte som hålls sist biträtts av minst 2/3 av de röstande. Upplöses föreningen skall, sedan föreningens skulder betalats återstående tillgångar disponeras på så sätt som sista årsmötet beslutar. Föreningens protokoll och handlingar deponeras i Uppsala tingsrätts arkiv för att ställas till eventuell nybildad nämndemannaförenings förfogande.

Endast för administratörer